پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 102

2024-06-16

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 102

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 102

 

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 102

 

*ChatGPT و نحوه کار آن / پيشگويي در بورس

* چرايي و چگونگي سياست پولي انقباضي

* رشد بورس با محرک تورم؟

* فهرست بلند موانع کسبوکار

* دستاندازهاي مهار تورم

* چرايي و چگونگي سياست پولي انقباضي

* معرفي کتاب  و تصوير هفته

* بررسي و مقايسه قيمت هاي بازار نسبت به هفته گذشته

ریال150.000