پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 104

2024-07-18

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 104

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 104

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 104

 

* قيمت ساخت مسکن در سال 1402

* تکانه موقت در بورس؟

* رشد آهسته تولید در جهان

*  پایان داروگر پس از یک قرن، قربانی خصوصی سازی

* خصوصي سازي کور!

* خط و نشان در زمین های منجمد‏‏

* تحفه بورسی سلطان عمان

* معرفي کتاب  و تصوير هفته

* بررسي و مقايسه قيمت هاي بازار نسبت به هفته گذشته

ریال150.000