پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 106

2024-07-18

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 106

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 106

هفته نامه پیام سرمایه و صنعت ایران شماره 106

 

* حساب سازی برای وام مسکن

* آشوب این روزهای فرانسه

* پورشه؛ شیرینی شش تایی ها

* سه فصل تا پایان پوتین؟

* تصمیمات یک بام و دو هوا در بورس

* معرفی پروژه های سرمایه گذاری

* معرفي کتاب و تصویر هفته

* بررسي و مقایسه قیمت های بازار نسبت به هفته گذشته

ریال150.000